Privacybeleid

ByWoodz ByWoodz, gevestigd aan Fort St Michielstraat 8
5922 XC Venlo, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.bywoodz.nl Fort St Michielstraat 8
5922 XC Venlo +31 648751467

Persoonsgegevens die wij verwerken
ByWoodz verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij
verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Geboorteplaats
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
– Locatiegegevens
– Gegevens over uw activiteiten op onze website
– Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
– Internetbrowser en apparaat type
– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken ByWoodz verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:
– ras
– godsdienst of levensovertuiging

– seksuele leven
– kredietwaardigheidscheck

Bij ByWoodz is het mogelijk om achteraf te betalen voor de producten die u koopt. Om dit mogelijk te maken en u en onszelf te beschermen tegen misbruik, laten we uw kredietwaardigheid toetsen. Dit doen wij door de noodzakelijke persoonsgegevens (waaronder uw adresgegevens) te verstrekken aan een kredietwaardigheidsbeoordelaar [naam & eventueel adresgegevens beoordelaar], die deze gegevens alleen voor dit doel mag gebruiken.
– gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.
Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@bywoodz.nl, dan verwijderen wij deze informatie.
– burgerservicenummer (BSN)

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken ByWoodz verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– Om goederen en diensten bij u af te leveren
– ByWoodz analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
– ByWoodz volgt uw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op uw behoefte.
– ByWoodz verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
ByWoodz neemt [wel / niet] op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van ByWoodz) tussen zit. ByWoodz gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

[aanvullen met naam van het systeem, waarom het gebruikt wordt, onderliggende logica, belang en verwachte gevolgen voor betrokkene]

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

ByWoodz bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om
de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij
hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van
persoonsgegevens:

(Categorie) persoonsgegevens > Bewaartermijn > Reden
Personalia > Bewaartermijn > Reden
Adres > Bewaartermijn > Reden
Enzovoort > Bewaartermijn > Reden

Delen van persoonsgegevens met derden

ByWoodz verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze
uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst
met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven
die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een
bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging
en vertrouwelijkheid van uw gegevens. ByWoodz blijft verantwoordelijk
voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
ByWoodz gebruikt alleen technische en functionele cookies. En
analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is
een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt
opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij
gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en
uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en
onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee
onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw
internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.
Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de
instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te
verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van
uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor
de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de
verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht
op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek
kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een
computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te
sturen.

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op
gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de
gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar
info@bywoodz.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan,
vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te
sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de
strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en
Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.
ByWoodz zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op
uw verzoek reageren.

ByWoodz wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een
klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit
Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
ByWoodz neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk
heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn
van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via
info@bywoodz.nl


Met vriendelijke groet
AboutHout & Deco
Ilona Savelkoul
Fort st Michielstraat 8
5922 XC Venlo
0648751467
www.abouthoutanddeco.net
info@abouthoutanddeco.net
KVK nummer: 68423454
BTW-nummer: NL160046014B01

0